6 . 9 מיעון אינדקס-בסיס ( Based Indexed Addressing Modes ) שיטת מיעון זו משלבת את שתי שיטות המיעון הקודמות י שיטת מיעון אינדקס ישיר עם שיטת מיעון בסיס , ובהתאם , חישוב כתובת הנתון אליו פונים בגישה זו נעשה במבנה זה ו [ העתק ] + אוגר הבסיס + אוגר אינדקס = כתובת תא בזיכרון כאשר ההעתק הוא אופציונלי . ברישום כתובת בשיטה זו קיימים צירופי אוגרים מותרים ואפשר לרשום את הכתובת בשתי צורות : [ bx ][ si ] או [ bx ][ di ] [ bx + si ] או [ bp ][ si ] [ bx + di ] או [ bp ][ di ] [ bp + si ] או [ bp + di ] נזכיר שוב , כי ברישום כתובת שבה אוגר הבסיס הוא , BX האוגר מתייחס להיסט במקטע נתונים , ואילו ברישום כתובת שבה אוגר הבסיס הוא , BP האוגר מתייחס להיסט במקטע המחסנית . לדוגמה , לפנינו ההוראה mov al , [ bx ][ si ] נניח כי BX = lOOOh והאוגר , SI = 880 h ההוראה הזו תעתיק את הנתון הרשום בכתובת DS : 1 880 אל אוגר , AL כפי שאפשר לראות באיור . 6 . 7  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית