6 . 6 מיעון עקיף בעזרת אוגר ( Register Indirect Addressing ) בניגוד למיעון ישיר , בו מציינים בצורה מפורשת את כתובת המשתנה ( כלומר את כתובת הנתון בזיכרון , ( במיעון עקיף כתובת המשתנה נרשמת בצורה עקיפה . התייחסות לכתובת בצורה עקיפה מאפשרת לבצע חישובים על כתובות וכך , כפי שנדגים בהמשך , מתאפשרת הגישה לקבוצה של תאי זיכרון בה מאוחסנים למשל איברי מערך חד-ממדי . בשיטת מיעון עקיף בעזרת אוגר , כתובתו של האופרנד מאוחסנת באחד מהאוגרים האלה ; . BX , BP , SI , DI לדוגמה , המשמעות של ההוראה mov al , [ bx ] pnvn : N > n לאוגר AL את הנתון המאוחסן בכתובת עליה מצביע אוגר BX האוגר שבסוגריים אינו מכיל את הנתון המיידי שהאמור להכנס לאוגר , AL אלא את כתובתו של נתון זה . הסימול [ ] סביב האוגר BX מציין שהאוגר מצביע על כתובת של נתון המאוחסן בזיכרון . איור 6 . 5 מציג את אופן החישוב של כתובת תא בזיכרון במיעון עקיף . לדוגמה , נניח כי ערכו של האוגר BX הוא . 100 h לאחר ביצוע ההוראה , מועתק לאוגר AL הנתון השמור בכתובת . DS : [ 0100 h ] שימו לב f בשיטת מיעון זו אפשר להשתמש רק באוגרים BX , SI , DI , BP ולכן ההוראה ; [ ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית