תוכן העניינים פרק 1 המחשב הדיגיטלי 7 1 . 1 מבוא 1 . 2 מודל מופשט של מחשב 1 . 3 11 מבנה מחשב פשוט ואופן ביצוע ההוראות בשפת מכונה 1 . 4 14 הקשר בין יחידות המחשב 42 פרק 2 ייצוג מידע במחשב 47 2 . 1 מבוא 2 . 2 47 ייצוג מספרים שלמים 2 . 3 48 ייצוג מספרים ממשיים 2 . 4 64 ייצוג טקסט 2 . 5 63 ייצוג תמונה 74 2 . 6 יחידות זיכרון לאחסון מידע במחשב 77 נספח - ייצוג כללי של מספרים בשיטה מקומית 84 פרק 3 פעולות אריתמטיות על ייצוג בינארי במחשב 85 3 . 1 חיבור וחיסור מספרים בינאריים בלתי מכוונים 3 . 2 85 שיטות לייצוג מספרים בינאריים מכוונים 3 . 3 97 חיבור וחיסור מספרים בינאריים שלמים מכוונים 103 3 . 4 תחום הייצוג של מספרים בינאריים שלמים מכוונים ובלתי מכוונים 107 פרק 4 שפת אסמבלי והמודל התכנות של מעבד 109 8086 4 . 1 מבוא 4 . 2 109 המודל התכנותי של ה 4 . 3 110 8086- ארגון הזיכרון במעבד 4 . 4 115 8086 כתיבת תכנית בשפת אסמבלי 4 . 5 123 הגדרת משתנים בשפת אסמבלי 4 . 6 131 הצהרה על קבועים - הנחיית אסמבלר 138 EQU נספח - תיאור תהליך הרצת התכנית 139  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית