ניסוי 3 זווית קבלה , ( Acceptance Angel ) מהירות האור בסיב , מקדם השבירה של הליבה , מפתח נומרי ( Numerical Aperture - N . A ) מבוא אחת הסיבות האפשריות להיחלשות של אות בסיב אופטי היא צימוד לקוי של מקור האות אל הסיב . אחד הפרמטרים המשפיע על הצימוד הוא זווית הקבלה , הנגזרת מתוך מקדמי השבירה השונים של מערכת התקשורת . בניסוי זה תבדקו את השפעתם של מספר פרמטרים על צימוד מקור האור לסיב : זווית הקבלה , אורך הגל של האור הנע בסיב וסוג הסיב . אפשר למדוד את מהירות האור בסיב עלידי מדידת הפרש הזמנים של מעבר אות אור בסיבים בעלי אורכים שונים . בהנחה שהאור נע בתווך הומוגני בעל מקדם שבירה קבוע , אפשר לחשב את מקדם השבירה של ליבת הסיב . בניסוי נמדוד , באמצעות משקף תנודות , אותות המגיעים משני סיבים בעלי אורכים שונים ( האורכים נמדדים בניסוי , ( שלמבואם נכנסים אותות אור זהים ? נחשב , באמצעות ערכים מדודים אלו , את מהירות האור בסיב ואת מקדם השבירה שלו . מטרות הניסוי מדידת הזווית של פליטת האור מסיב אופטי ( רב-אופני ) בעבור אורכי גל שונים ובעבור סיבים שונים . חישוב ( N . A . ) Numerical Aperture-n בעבור אורכי גל ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית