תוכן העניינים מבוא 5 ניסויים 7 ניסוי - 1 תכונות העין 9 ניסוי - 2 בניית תמונה נזפיקסלים 27 ניסוי - 3 אות החוזי 33 ניסוי - 4 שיטות ייצוג והרכבה של צבע 47 ניסוי - 5 מצלמת חריר ומצלמת עדשה 61 ניסוי - 6 ערוץ החוזי 75 ניסוי - 7 תכונות הצג 87 ניסוי - 8 בדיקת שיטות לדחיסת תמונות 99 פרויקטים 115 פרויקט - 1 רגישות העין לתנועה 117 פרויקט - 2 שידור אות חוזי באמצעות סיב אופטי 125 פרויקט - 3 העברת אות חוזי מאופנן FM באמצעות אור בסיב אופטי ובאוויר 133 נספחים 145  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית