1 . 7 תקשורת ספרתית בערוץ רועש במהלך הפרק הזכרנו מושגים כגון סיבית ו ? ית . מושגים אלה משמשים בעולם התקשורת הספרתית כדי להגדיר כמויות של מידע ספרתי . גדלים אלה משמשים גם כדי להגדיר גודל של זיכרונות ספרתיים . העברת הנתונים באותות ספרתיים נמדדת ברוב המקרים באמצעות מספר הסיביות המועברות בערוץ התקשורת במשך שנייה אחת . את המהירות או קצב ההעברה מודדים : – בסל " ש = סיביות לשנייה bps = bit / second or bit per second ) או – ( b / s קסל " ש = קילו סיביות לשנייה kbps ) או – ( kb / s מסל " ש = מגה סיביות לשנייה Mbps ) או ( Mb / s היחס בין הגדלים השונים הוא Mbps = 1000 kbps = 1000000 bps 1 : גודל אחר למדידת קצב העברת הנתונים הוא הבאוד . ( baud ) כפי שיוסבר בפירוט בפרק " תקשורת ספרתית בערוץ אנלוגי , " המידע הספרתי משודר בערוץ התקשורת בצורת סמלים שונים , כאשר כל סמל שווה-ערך למספר סיביות . כסמל יכול לשמש למשל שינוי במופע , בתדר או בעוצמת האות המשודר , או שילוב כלשהו של הפרמטרים האלה . מספר הסמלים המשודר בשנייה אחת נקרא באוד . לעולם יתקיים הקשר , R ( baud ) ? R ( bps ) כאשר R הוא הקצב ( rate ) של העב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית