5 . 5 מקלט FM תרשים המלבנים של מקלט FM זהה לזה שהוצג עבור מקלט AM ( איור , ( 4 . 30 אלא שכאן הגלאי הוא גלאי . FM 5 . 5 . 1 גלאי FM תפקיד הגלאי במקלט FM הוא לתרגם את סטיות התדר של האות המאופנן למתח , המתאר את אות המידע . קיימים סוגים שונים של גלאים , אבל כולם מבוססים על אותו עיקרון – המרת סטיות תדר במתח . באיור 5 . 6 הצגנו גרף של המרת מתח בתדר ( במתנד מבוקר-מתח ;( נציג עתה את גרף המרת התדר במתח ( איור ( 5 . 10 עבור גלאי , שנועד לגלות את שינויי התדר המתאימים לאיור . 5 . 6 הגרף המוצג באיור 5 . 10 ליניארי בתחום ; 5 MHz ± 5 kHz לפיכך הגלאי מתרגם כל סטייה בתדר הגל הנושא למתח יחסי לסטייה זו . כיוון שבמשדר תורגם כל מתח לסטיית תדר יחסית , בסיכומו של דבר נקבל במוצא הגלאי את צורת המתח שבמבוא המשדר , כלומר את המידע . 5 . 5 . 2 גלאי שיפוע  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית