5 . 4 מאפייני המשדר יציבות תדר בדומה למה שהועבר על יציבות תדר של משדרי AM ( סעיף , ( 4 . 4 . 4 גם למשדרי FM מוגדרת יציבות תדר הנמדדת בחלקים למיליון . ( ppm ) נבהיר זאת בדוגמה . דוגמה 5 . 8 נתייחס למשדר שבדוגמה ; 5-7 נניח שתדר השידור שנמדד הוא . 89 , 999 . 1 kHz מהי הסחיפה שחלה בתדר המשדר ? מאחר שתדר השידור צריך להיות , 90 , 000 kHz הרי חלה סחיפה של , 0 . 9 kHz כלומר . 900 Hz חלק אחד למיליון של תדר השידור הוא , 90 Hz לכן הסחיפה היא בשיעור 10 חלקים למיליון , כלומר . 10 ppm הספק שידור ונצילות הנושא הזה הוסבר כבר בפרק 4 ( סעיף ( 4 . 6 . 4 על משדרי . AM שאלה 5 . 6 תדר השידור של רשת ב ( FM ) השתנה מ 95 MHz- ל . 95 . 002 MHz- א . מהי הסחיפה שחלה בתדר המשדר ? ב . ובחלקים למיליון ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית