5 . 1 אפנון תדר ( FM ) ואפנון מופע ( PM ) כזכור , רשמנו את הגל הנושא בפרק 4 [ נוסחה [( 4-1 ) בצורה הבאה : ( 5-1 ) c ( t ) = A cos ? t תנופת הגל הנושא קבועה וגודלה . A – גם התדר ( הזוויתי ) של הגל הנושא קבוע וגודלו . ? – כאשר רצינו לאפנן את תנופת הגל הנושא , הוספנו את האות המאפנן x ( t ) לתנופת הגל הנושא . A כאן נרצה לשנות את הזווית של הגל הנושא בהתאם לשינויי האות המאפנן . הזווית היא הארגומנט של פונקציית ה- cos בנוסחה , ( 5-1 ) דהיינו הגודל . ? t לפיכך נוסיף לזווית ? t את האות המאפנן כשהוא מוכפל בקבוע כלשהו . האות המאפנן שנתייחס אליו הוא סינוסואידלי , דהיינו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית