י תקשורת תקבילית דף תיקונים ותקשורת לספר ספרתית ' " נדרכות אלקטרוניות - תקשורת חקכיליה ותקשורת פפרתית " - דף תיקונים למתדורת השס " ה 78-1043801 משרד החינוך התרבות והספורט אישור מס' נ 4091 / חלק א : מערכות תקשורת תקבילית כתיבה ועריכה מדעית שמחה גילעם ייעוץ דידקטי אבי לופו יעקב שינבוים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית