ניסוי 4 ניתוח התמונה רקע עיוני צופה רואה קולט תמונה ממשית כמערך של נקודות בעלות ערכי בהירות שונים . פילוג הבהירויות בתמונה קובע את מרקם הפרטים המוצגים בה . הצופה מנתח את התמונה ומזהה בה דמויות , גופים , או מידע אחר . גם תמונה ממוחשבת הנשמרת בזיכרון המחשב היא מערך של מספרים המייצגים ערכי בהירות שונים . בתהליך הניתוח של התמונה אפשר להמיר את המידע החזותי הקיים בתמונה למידע משמעותי , על-ידי זיהוי ממוחשב של עצמים וצורות בעלי תכונות או מידות מוגדרות , למשל , עצמים מעגליים או כאלה שבהירותם נמוכה . המידות הפיזיות אחד המאפיינים של צורה בתצלום הוא המידות הפיזיות שלה . רשימת המידות ארוכה ( לדוגמה : אורך הגוף , גודל התיבה החוסמת , אורך הציר הראשי , הטיית הציר הראשי וכדומה . ( זיהוי צורות המתבסס על מידותיה של צורה מסתמך רק על חלק מהן . כדי להקל את התהליך של זיהוי הצורות , רצוי לייצג אותן על-ידי מספר קטן ככל האפשר של מאפיינים צורניים , אבל על מאפיינים אלו להיות חד-משמעיים לצורך הזיהוי . באיור 4 . 1 אפשר לראות כמה מאפיינים צורניים שימושיים , הקשורים למידות של העצם בתמונה , וביניהם : היקף , שטח , אורך...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית