מקורות וזכויות אנו © ודיס לאגשיס וימוסדות אשר נתגו לנו את ישותם להשתמש בתמצות , באיורים 1 , טסמכ > ם ; בקטעים ובשיריס , ת this book . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their material 1 מסמכים , קטעים ושירים ? עמי הזכויות 19 זרח שמורות ורהפטיג למדינת , דברי ישראל הכנסת . השישית , כרך , 46 חוכרת כ"ב { מושב שני , ( ישיבה ק'ס 1 * , מארס , 1967 עמ' *? יגש • עמי : 19 גיל הראבן " , בולשביזם דתי , " עיתון מעריב C ? . 6 . 3 . 03 , כל הזכויות שמורות לעיתון מעריב , עמ' 20 אשר מעוז " , וזרויות ובתי הריו , " שנתון המשפט העברי , כרך WVD , תש"ן-תשנ"א , עמ' € . 314-313 כל הזכויות שמורות למכון לחקר המשפט העברי , ירושלים . עמי : 21-20 שלמה גורן " , לבעיות דת ומדעת , " בתוך יוסף ואברהם תירוש [ עורכים , ( הציוגות הדתית והמדינה - קובץ מאמרים לשלושים שנות המדינה , 1978 , עט' 39-137 נ 1 , כל הזכויות שמורות להסתדרות הציונית העולמית , המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים כגולה , ירושלים . ? עמי : 21 ישעיהו ליבוביץ , יתדות , עם יהודי ומדינרנ ישראל £ . 157-155 or , 19...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט