חוק יסודות המשפט , התש"ם1980- עד שנחקק חוק יסודות המשפט בשנת 1980 נהגו השופטים בכל מקרה שנוצר חסר בחקיקה " ) לק ? נה , " בלשון המשפטית , ( לפנות ליסודות המשפט המקובל ולעיקרי הצדק של המשפט האנגלי . החוק ביטל זיקה זו וקבע , כי מכאן ואילך במקרה של " לקונה , " השופט חייב להכריע לאור " עקרונות החירות , הצדק , היושר והשלום של מורשת ישראל . " עם זאת , השאיר החוק על כנו את העקרונות שנקלטו מהמשפט האנגלי עד אותו שלב . בדיון שהתנהל בכנסת על החוק , הייתה הסכמה , כמעט בין כל הדוברים , ביחס לצורך בהתנתקות מן המשפט האנגלי . החוק לא נתפס כחוק טכני , המסדיר את דרך השיפוט במקרה של " לקונה , " אלא כחוק המבטא עצמאות משפטית , ואפילו חברי כנסת חילונים דיברו במונחים של "תחיית המשפט העברי " . מדברי הכנסת מתוך הדיון בחוק יסודות המשפט התש"ם1980-  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט