חוקי היסוד החדשים ויחסי דת ומדינה מקצת העקרונות שהופיעו בהצעת החוקה משנות ה80- יושמו בשנת 1992 עם חקיקתם של שני חוקי יסוד חדשים : חוק יסוד חופש העיסוק וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו . חוקים אלה תוקנו בשנת : 1994 לחוק יסוד חופש העיסוק נוספה פסקה המכונה בשם " פסקת ההתגברות" ( סעיף , ( 4 המאפשרת לחוקק חוקים הסותרים את חוק יסוד חופש העיסוק , ובלבד שייאמר בהם במפורש שהם " על אף האמור בחוק היסוד . " פסקה דומה נוספה גם לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וכן נוספו לו עקרונות יסוד הקובעים , כי " זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם בקדושת חייו ובהיותו בן חורין , והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל . " חוק-יסוד : חופש העיסוק . 1 זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם , בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין , והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל . . 2 חוק-יסוד זה מטרתו להגן על חופש העיסוק כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט