זהותו של היהודי המסורתי למרות שאין קנה מידה אחד משותף שלפיו יהודים מסורתיים בוחרים לקיים מצווה זו או אחרת , יש כמה מצוות ומנהגים שכל היהודים המגדירים את עצמם מסורתיים נוהגים לקיים , והן המצוות והמנהגים הקשורים לחגים ומועדים , וכן שמירת שבת וכשרות ברמות שונות של הקפדה . ציון החגים כביטוי של זיקה למסורת מקובל ביותר בחברה הישראלית , לא רק בקרב אנשים דתיים ומסורתיים , אלא גם בקרב חילונים , הן בשל היותם אירועים מיוחדים , והן בשל היותם גורם לאומי מאחד . יש חגים , כמו פסח וחנוכה , שהם גם חלק ממרכיבי הדת האזרחית , עד כי הטקסים הדתיים המציינים אותם עוברים , לעתים קרובות , שינוי מתכנים דתיים לתכנים לאומיים , או משפחתיים . ( על הדת האזרחית הישראלית , ראו עמ' . ( 23-22 * להרחבה עיינו בספרו של שמעון שטרית , הארץ הטובה , בין כח ודת , תל אביב , ידיעות אחרונות ספרי חמד , . 1998  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט