בתהליך משולבים האביזרים האלה : • מד מפלס רציף , LT 1 המותקן בתחתית מכל הערבול ומשמש למדידת מפלס התערובת במכל ; מפסק מפלס LS 1 ( מסוג , ( ON / OFF המותקן בתחתית המכל ומזהה מצב שבו המכל ריק ; מד ספיקה רציף , FT 1 המותקן בצינור המוצא מהמכל ומשמש למדידת כמות התערובת המוכנה הזורמת אל החבית ; • מפסק מיקום , SW 1 המזהה מיקום חבית מתחת לצינור המוצא ; ברז חשמלי , SOL 1 המותקן בצינור הזנת חומר הגלם למיכל הערבול ; ברז חשמלי , SOL 2 המותקן בצינור יציאת התערובת מהמיכל ; משאבה P 1 המותקנת בצינור הזנת המים למיכל ; מנוע מערבל M 1 המותקן מעל מיכל הערבול . א . יש להגדיר אביזרי חיווי ואביזרי תצוגה ולשלב אותם בלוח הסינופטי , במקומות המתאימים . אביזרים אלה יאפשרו לאדם שמפעיל את התהליך לקבל חיווי על מצב התהליך ועל מצב אביזרי הקצה ( חישנים ומפעילים ) המשולבים בו , יאפשרו להציג את הזמן הנותר מרגע התחלת הערבול ועד התחלת ריקון המיכל ( זמן שמתקבל מקוצב הזמן המשולב בתכנית הפיקוד לתהליך , ( ולהציג את הכמות המצטברת של החביות שמולאו מרגע ההפעלה ( כמות שמתקבלת ממונה המשולב בתכנית הפיקוד לתהליך . ( ב . יש להגדיר ולהוס...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית