? שאלה 4 . 16 הוסיפו לתכנית תנאי להפעלת נורית החיווי החניון פנוי הממוקמת ברחוב , והמחוברת למוצא הבקר . Q 6 ? שאלה 4 . 17 התבוננו בשורות , 13-11 בדיאגרמת הסולם שבאיור , 4 . 9 והסבירו מהם התנאים להפעלת נוריות החיווי בלוח הפיקוד של החניון . ? שאלה 4 . 18 הוסיפו לתכנית הפיקוד , שהוצגה בדיאגרמת הסולם באיור , 4 . 9 קטע תכנית שיאפשר להפעיל שתי נוריות חיווי נוספות , שיחוברו למוצאים Q 14 ו , Q 15- ויצביעו על תקלה בפתיחת מחסומי הכניסה והיציאה . נורית החיווי נדלקת כאשר המחסום לא נפתח תוך 8 שניות מרגע מתן אות הפתיחה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית