4 . 1 שלבי היישום התכנוני כפי שהוסבר בפרק 3 ( בסעיף ( 3 . 1 כאשר כותבים תכנית פיקוד לבקר המתוכנת יש לשמור שיבוצעו כמה שלבים . ואלה העיקריים בהם : א . הצגת דרישות התהליך המבוקר וקביעת הסדר לפיו יבוצעו הפעולות ; ב . זיהוי רכיבי החישה וההפעלה המותקנים בתהליך המבוקר , סיווגם לפי אופן פעולתם ( דיסקרטיים ואנלוגיים ) ואופן תיפקודם בתהליך ; ג . הקצאת נקודות מבוא ונקודות מוצא ( I / O ) בבקר המתוכנת , שאליהן יחוברו הרכיבים ; ד . סרטוט דיאגרמת סולם המתארת את הקשרים הלוגיים הדרושים בין משתני המערכת המבוקרת , תוך שימוש בכתובות ה I / O- שנקבעו בשלב ג , ותוך הקצאת משתנים פנימיים בבקר לפי הצורך ; ה . תיעוד דיאגרמת הסולם והסבר הכולל תיאור מילולי של שלבי הדיאגרמה ; ו . תרגום דיאגרמת הסולם לשפת ההוראות הלוגיות ( במידת הצורך . ( הקפדה על שלבי עבודה אלה חשובה מאוד לכל אנשי המקצוע : למתכנת הבקר המתוכנת , לכותב תכנית הפיקוד , לאנשי החשמל שיתקינו את הבקר המתוכנת ויחברו אליו את אביזרי התהליך , ולאנשי האחזקה שיתחזקו את התהליך ויאתרו תקלות שונות שעשויות להתרחש .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית