3 . 7 . 5 דוגמאות לשימוש בפונקציות כפל וחילוק בדוגמאות הבאות מוצגות תכניות שבהן מיושמות , בנוסף ליתר הפונקציות , גם פונקציות כפל ופונקציות חילוק . דוגמה 3-24 חישוב אחוז המוצרים התקינים המתקבלים בתהליך ייצור של תבניות פלסטיק בתהליך ייצור של תבניות פלסטיק , מותקנת עמדת בדיקה ומיון , שבה נבדקות התבניות וממוינות לשני מסועים : תבניות תקינות עוברות למסוע א , ותבניות פגומות עוברות למסוע ב . באיור 3 . 74 מוצג התהליך ואביזרי הפיקוד שלו . בקר מתוכנת שולט על תהליך הייצור מרגע הפעלת התהליך , ומאפשר לייצר כמות רצויה ומוגדרת מראש של תבניות תקינות . בנוסף מוטל על הבקר לבצע מדידות לאבטחת איכות הייצור . הבקר מונה את מספר התבניות התקינות המועברות למסוע א , ואת מספר התבניות הפגומות המועברות למסוע ב , ומחשב את אחוז התבניות התקינות ביחס לכלל התבניות שיוצרו בתהליך . על-פי החישוב הזה מתקבל פרמטר אשר מצביע על איכות הייצור בתהליך . הבקר מקבל מידע על התהליך משני גששים , המשמשים לזיהוי התבניות שיוצאות מתחנת המיון ; הגששים מותקנים ליד כל אחד מהמסועים : גשש א מזהה מעבר תבניות תקינות ; הוא מחובר למבוא הבקר ; I 1 גש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית