3 . 7 . 4 פונקציית כפל ( MULT ) ופונקציית חילוק ( DIV ) פונקציית הכפל של הבקר המתוכנת מסומנת באותיות MULT ( קיצור של המילה ;( MULTiplication הפונקציה מאפשרת לכפול שני ערכים האגורים באוגרים A ו , B- ולשמור את התוצאה באוגר , R המוגדר כאוגר כפול . ( Double Register ) באיור 3 . 72 מובאת דוגמה לתיאור פונקציית כפל בדיאגרמת סולם . פונקציית הכפל , המוצגת באיור , 3 . 72 מופעלת כאשר תנאי ההפעלה שלה מתקיים – מגע I 3 נסגר . הפעולה שמבצעת הפונקציה היא הכפלת אוגר V 11 באוגר V 10 ואחסון התוצאה בזוג האוגרים V 12 ו , ( V 12 , 13 = V 10 × V 11 ) V 13- המהווים יחד את האוגר הכפול . V 12 הערה : האוגר V 13 אינו רשום בתוך הפונקציה ; אוגר התוצאה מיוצג רק על-ידי הכתובת של האוגר המשמעותי ביותר . האוגר הכפול R מורכב מזוג אוגרים עוקבים בזיכרון הבקר , בגודל 16 סיביות כל אחד ; גודלו של האוגר הכפול הוא אפוא 32 סיביות , וניתן להציג בו נתונים עד ערך מקסימלי של . ( 2 ? 1 ) = 4 . 29496 × 10 9  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית