3 . 7 . 2 פונקציית חיבור ( ADD ) ופונקציית חיסור ( SUB ) פונקציית החיבור מתוארת בדיאגרמות סולם על-ידי מלבן , שבו רשום שמה של הפונקציה , ADD ( קיצור של . ( ADDition באיור 3 . 68 מוצגת דוגמה לתיאור הפונקציה בדיאגרמת סולם . במבוא לפונקציה ( בדוגמה שבאיור ( 3 . 68 ממוקם קו המבוא , המציג את התנאי הלוגי הנדרש להפעלתה – מגע רגיל-פתוח . I 1 סגירת המגע I 1 מאפשרת לבצע את פעולת החיבור . R = A + B כתוצאה מפעולה זו , מחובר התוכן של אוגר V 2 לתוכן של אוגר , V 1 והתוצאה מועברת לאוגר . ( V 3 = V 1 + V 2 ) V 3 כאשר מחברים מספרים גדולים יחסית , עלולה להתקבל תוצאה החורגת מתחום הערכים שאפשר להגדיר באוגר בן -16סיביות . חריגה זו אינה משפיעה על פעולת הפונקציה , אולם מפעילה ממסר פנימי מיוחד בבקר , הנקרא ממסר גלישה או ממסר נשא , ( Carry ) המאפשר להפעיל התרעה על תוצאה לא תקינה . ממסר זה מסומן בכל אחד מהבקרים בכתובת שונה . פונקציית החיסור דומה בהגדרתה ובמבנה שלה לפונקציית החיבור . הפונקציה מתוארת בדיאגרמת סולם על-ידי מלבן , שבו רשום שמה של הפונקציה , SUB ( קיצור של . ( SUBtraction באיור 3 . 69 מוצגת דוגמה לתיאו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית