3 . 6 . 2 שימושים בפונקציית ההעברה ואופן פעולתה פונקציית ההעברה ( MOVE ) מוצגת בדיאגרמות סולם כמלבן , המסומן בשם MOVE ( ראו איור . ( 3 . 57 במלבן רשומים , מלבד שם הפונקציה , גם אוגר היעד לטעינה ( מסומן כ ( OUT- ואוגר המקור ממנו מועבר הנתון המוזן לפונקציה ( מסומן כ . ( IN- במבוא למלבן המייצג את הפונקציה ממוקם מגע I 1 ) באיור ( 3 . 57 או כמה מגעים המייצגים את התנאים הלוגיים הדרושים להפעלתה . כאשר תנאי האפשור של הפונקציה מתקיים ( מגע I 1 נסגר , ( מתבצעת פעולת ההעברה , שבסופה האוגר V 2 מכיל את הערך הנמצא באוגר . V 1 פעולה זו מתבצעת מחדש בכל סריקה של הבקר , כל עוד תנאי האפשור מתקיים ( מגע I 1 סגור . ( מאידך גיסא , כאשר צריכים לבצע פעולת העברה יחידה , אפשר להסתפק בהפעלה קצרה של תנאי האפשור ( סגירה קצרה של , ( I 1 כיוון שהאוגר משמש כתא זיכרון השומר על הנתון האגור בו , עד להזנתו בנתון חדש . כאשר צריך להזין ערכים לפונקציה הרשומה בבקר המתוכנת , וערכים אלה משמשים כפרמטרים קבועים בפעולות חישוב והשוואה , משתמשים בפונקציית ההעברה ומגדירים מספר קבוע כנתון המקור . ( IN ) ראו איור . 3 . 58 כאשר תנאי הא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית