3 . 5 . 1 מבוא פונקציות השוואה הנכללות בתכנית דיאגרמת הסולם , מאפשרות לבקר להשוות , מבחינה כמותית , את הגדלים של שני ערכים מספריים המייצגים פרמטרים שונים בתהליך . בהתאם לתוצאות המתקבלות מפונקציות ההשוואה המוגדרות בתכנית , הבקר יכול לקבל החלטות לגבי אופן הפעלת התהליך , וזאת על-ידי הפעלת ממסרים הנותנים חיווי לגבי תוצאות ההשוואה . לדוגמה : הבקר בודק האם מפלס המים במכל הגיע לערך מפלס רצוי , שהוגדר מראש . תהליך הבדיקה הוא בעצם השוואה בין הגודל המספרי של מפלס המים בפועל ( המתקבל מכניסה אנלוגית לבקר , ( לבין הגודל המספרי של מפלס המים הרצוי ( המאוחסן באוגר בזיכרון הבקר . ( כאשר מפלס המים מגיע למפלס הרצוי , הבקר סוגר את ברז כניסת המים במכל . כאשר מפלס המים נמצא מתחת למפלס הרצוי , הבקר פותח את ברז כניסת המים . איור 3 . 44 מציג שלושה מצבים אפשריים של היחס בין מפלס המים במכל לבין ערך המפלס הרצוי . במכל שבאיור המפלס הרצוי הוא 120 ס " מ . בחלק א של איור , 3 . 44 מפלס המים במכל קטן מערך המפלס הרצוי ( לכן ברז כניסת המים פתוח ;( בחלק ב של האיור מפלס המים שווה לערך המפלס הרצוי ( וברז כניסת המים סגור ;( ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית