3 . 4 . 5 מונה מעלה-מטה ( Up-Down Counter ) ביישומים שבהם צריך לדעת כמה חלקים נמצאים ברגע מסוים בתהליך , יש להשתמש במונה שמסוגל למנות את כמות החלקים הנכנסים לתהליך , ולהפחית ממנה את כמות החלקים היוצאים מהתהליך . מונה מסוג Up-Down Counter מסוגל לעשות זאת ; הוא נקרא בקיצור מונה . UDC מונה UDC מתואר בדיאגרמות סולם כקופסה , שבתוכה רשומה כתובת הייחוס שלו בזיכרון הבקר ( לדוגמה , – UDC 1 ראו איור . ( 3 . 41 למונה כזה יש שלושה קווי מבוא . אחד מקווי המבוא מוגדר כקו מנייה מעלה ;( UP ) דפקים המוזנים למבוא זה גורמים להעלאת ערך המנייה במונה ב . 1- קו מנייה שני מוגדר כקו מנייה מטה ;( Down ) דפקים המוזנים למבוא זה גורמים להורדת ערך המנייה במונה ב . 1- קו המבוא השלישי מוגדר כקו האיפוס . ( Reset ) כאשר התנאי במבוא זה מתקיים , המונה חסום בפני הדפקים המוזנים אליו , וערך המנייה בו מתאפס . כאשר התנאי במבוא זה אינו מתקיים , המונה מוכן לעבודה ומונה את הדפקים המוזנים אליו משני המבואות האחרים . נוסף לכתובת הייחוס של המונה UDC 1 ) לדוגמה ) מוגדר בקופסה פרמטר המכונה . Preset ערכו של הפרמטר Preset קובע את המספר ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית