שאלות חזרה ? שאלה 3 . 1 התבוננו בדיאגרמת הזמנים שהוצגה באיור 3 . 3 והסבירו את מצב התקלה המסומן שם ( החל מן השלב המסומן 5 בדיאגרמה . ( ? שאלה 3 . 2 התבוננו בדיאגרמת הסולם הנתונה באיור . 3 . 4 הניחו שהמים נמצאים במצב שרואים באיור 3 . 1 ( מעל נקודת המינימום ומתחת נקודת המקסימום . ( מה יהיה מצב המשאבה כאשר נסגור את מפסק ההפעלה – I 0 האם היא תופעל , או לא ? הסבירו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית