3 . 1 . 1 שלבים לביצוע השלבים הדרושים לכתיבת תכנית פיקוד לבקר המתוכנת הם : א . הצגת דרישות התהליך המבוקר וקביעת הסדר לפיו יבוצעו הפעולות . אפשר להציג שלב זה בצורה מילולית , בעזרת תרשים זרימה או בעזרת דיאגרמת זמנים . התיאור המילולי מכונה גם תפ " מ – קיצור של תיאור פעולות מערכת . ב . זיהוי רכיבי החישה וההפעלה ( אביזרי הקצה ) המותקנים בתהליך המבוקר וסיווגם לפי אופן פעולתם ( דיסקרטיים / אנלוגיים , ( תפקידם בתהליך ( חישה / פיקוד / הפעלה / חיווי ) ואופן חיבורם לבקר ( מבואות יחוברו לכרטיס המבוא ; מוצאים – לכרטיס המוצא . ( ג . הקצאת נקודות מבוא ומוצא ( I / O ) בבקר המתוכנת , שיהיו מסוג דיסקרטי או אנלוגי ; לנקודות אלה יחוברו אביזרי החישה ואביזרי ההפעלה , בהתאמה . בנוסף יש לקבוע בשלב זה את הכתובות בזיכרון הבקר עבור הנקודות שנבחרו . ד . סרטוט דיאגרמת הסולם המתארת את הקשרים הלוגיים הנדרשים בין משתני המערכת המבוקרת , תוך שימוש בכתובות ה I / O- שנקבעו בשלב ג , ותוך הקצאת משתנים פנימיים בבקר לפי הצורך ( ממסרים פנימיים , תאי זיכרון וכדומה . ( ה . הכנת תיעוד שיסביר את דיאגרמת הסולם ; התיעוד יכלול תיאור...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית