2 . 4 . 1 סיווג שפות תכנות שתי שפות ?ִ כנות עיקריות נפוצות כיום לכתיבת תכניות פיקוד עבור בקרים מתוכנתים : שפת דיאגרמת הסולם , ( Ladder diagram ) ושפת ההוראות הלוגיות . ( Instruction list ) שפות ת ִ ֹ כנות אלה נוחות לשימוש וקלות להבנה וללמידה , הדבר נכון ביחס לאנשים העוסקים בתחומי החשמל , הבקרה והאוטומציה , גם ביחס לאלה שאינם מתמצאים בשפות מחשב ובתכנות מחשבים . המשתמש בשפות אלה כותב לבקר תכנית שמפעילה פקודות ופונקציות , המגדירות ליחידת העיבוד המרכזית של הבקר ( ה ( cpu- מה עליה לבצע וכיצד עליה לבצע זאת , כדי להפעיל את המתקן או את התהליך המבוקרים על-ידי הבקר המתוכנת . בשתי השפות משתמשים במונחים הלקוחים ממעגלי הפיקוד החשמליים ומן הממסרים האלקטרו-מכניים : סליל ממסר , מגעי ממסר , חיבור טורי ( AND ) בין מגעים , חיבור מקבילי ( OR ) בין מגעים וכדומה . גם בניתוח תכנית נתונה , נוח להתייחס למושגים כמו מגע נפתח או נסגר , זרם זורם , סליל מופעל . שפת דיאגרמת הסולם דומה בהגדרתה ובמבנה שלה לדיאגרמת הסולם המתארת סכמת פיקוד חשמלית ( סכמה קווית , ( ובדומה לה היא מתבססת על שימוש בממסרים . סלילי הממסר משמשי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית