2 . 3 . 7 המרת נתון מאנלוגי לספרתי ומספרתי לאנלוגי כפי שהוזכר בפרק , 1 רוב האותות הפיזיקליים שאנו מודדים ומבקרים בתהליכים השונים , הם אותות אנלוגיים ( רציפים , ( כלומר , אותות שערכם משתנה בצורה רציפה , בתלות בזמן . החישנים והמתמרים המודדים ערכים פיזיקליים אלה , ממירים אותם למתחים או לזרמים חשמליים , המשתנים בצורה רציפה , בתלות בזמן . עיבוד האותות ובקרת התהליכים מהם מתקבלים האותות , מתבצעים במערכות בקרה ספרתיות ( דיגיטליות . ( מערכות אלה מבוססות על רכיב מיקרו-מעבד . הבקר המתוכנת הוא כמובן מערכת בקרה ספרתית ; כדי שיוכל לקלוט את האותות הפיזיקליים , שהם ברובם אותות אנלוגיים , יש צורך להמיר אותם תחילה לאותות ספרתיים . הבקר מעבד את האותות בצורה ספרתית ( באמצעות התוכנה הטעונה בתוכו , ( וכדי שיוכל להפעיל ולבקר את ציוד המוצא האנלוגי , יש להמיר בחזרה , לאותות אנלוגיים , את הנתונים הספרתיים המתקבלים ממנו . המרת נתון מאות אנלוגי לאות ספרתי ( Analog to Digital ) הנתונים האנלוגיים המגיעים אל כרטיס המבוא האנלוגי של הבקר המתוכנת , ( A / D ) מתקבלים בדרך כלל מחישנים אנלוגיים , המבצעים מדידות רציפות של ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית