2 . 3 . 2 מבנה עקרוני של בקר מתוכנת הבקר המתוכנת מורכב מן היחידות הבסיסיות האלה : יחידת עיבוד מרכזית , ( Central Processing Unit ) CPU – יחידות זיכרון , כרטיס תקשורת , ערוצי מבוא ( קלט , ( ערוצי מוצא ( פלט ) וספק כוח . נוסף ליחידות האלה , הבקר כולל , כחלק אינטגרלי ממנו , גם כרטיסי ממשק הנקראים כרטיסי מבוא וכרטיסי מוצא . כרטיסים אלה מאפשרים לחבר לבקר , בצורה ישירה , את אביזרי השטח הנמצאים בתהליך המבוקר . באיור 2 . 23 מוצג תרשים מלבנים המתאר את מבנהו העקרוני של הבקר המתוכנת . הרכיבים העיקריים של הבקר המתוכנת המוצגים באיור הם : ספק הכוח וכרטיס הבקר . ספק הכוח ספק הכוח משמש לאספקת מתח הזנה ליחידות השונות של הבקר . הספק ממיר את מתח הרשת ( 230 [ VAC ]) למתחים ישרים של 5 [ VDC ] ו . 24 [ VDC ] - אלה המתחים בהם פועלים המעגלים האלקטרוניים ומעגלי הממשק המרכיבים את הבקר . הספק מאפשר גם להזין יחידות קצה אלקטרוניות המחוברות לכרטיסי הממשק של הבקר , כדוגמת חישנים אלקטרוניים , המופעלים בדרך כלל במתח של . 24 [ VDC ] איור 2 . 24 מציג תמונה של ספק כוח בבקר מתוכנת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית