2 . 2 . 2 תיאור הפעולות הנדרשות במערכת כדי שהמתקן יפעל בהתאם לנדרש ממנו , יש להגדיר , בפירוט רב , במערכת הפיקוד והבקרה שלו , את כל התנאים הנדרשים להפעלתו . פירוט אופן עבודת המתקן מוגדר בתפ " מ , מונח המורכב מראשי תיבות של המילים : תיאור פעולות המערכת . במתקן שבו מערכת הבקרה מבוססת על פיקוד חשמלי , התפ " מ מתורגם לרשימת אביזרי הפיקוד החשמליים הדרושים ולסכמת חיווט ופיקוד חשמלית , באמצעותה יחווטו ויחברו את אביזרי הפיקוד . בספר זה נעסוק במתקן המבוקר על-ידי בקר מתוכנת , שבו התפ " מ מתורגם ישירות לתכנית פיקוד ( תוכנה , ( הנכתבת לבקר ונשמרת בזיכרונו . כל פעולות הפיקוד הנדרשות , ייושמו בבקר על-ידי פונקציות תוכנה , במקום על-ידי רכיבי פיקוד חשמליים . דרישות הבקרה במתקן הן : א . המתקן יופעל בצורה אוטומטית ויבוקר באמצעות בקר מתוכנת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית