תוכן העניינים הקדמה 7 . 1 מבוא למערכות בקרה ממוחשבות 9 1 . 1 הגדרת מערכת הבקרה 1 . 2 11 סיווג מערכות בקרה 1 . 2 . 1 15 מערכת בקרה בחוג פתוח 16 1 . 2 . 2 מערכת בקרה בחוג סגור 1 . 3 19 מערכת בקרה ממוחשבת 1 . 4 23 אביזרי קצה במערכות בקרה 1 . 5 26 חישנים במערכות בקרה 1 . 5 . 1 28 חישנים למדידת טמפרטורה 1 . 5 . 2 32 חישנים למדידת מפלס 36 1 . 5 . 3 חישני קירבה 1 . 6 40 מתמרים במערכות בקרה 1 . 7 44 מפעילים במערכות בקרה 1 . 7 . 1 47 גופי חימום כמפעילים במערכת בקרה 1 . 7 . 2 49 מנועים חשמליים 51 סיכום 58 . 2 מערכת בקרה מבוססת בקר מתוכנת 59 2 . 1 מבוא 2 . 2 61 מבנה עקרוני של מערכת בקרה מבוססת בקר מתוכנת 2 . 2 . 1 68 דוגמה למתקן תעשייתי המבוקר על-ידי בקר 2 . 2 . 2 69 תיאור הפעולות הנדרשות במערכת 2 . 2 . 3 71 תיאור מלבני של מערכת המבוקרת על-ידי בקר מתוכנת 2 . 2 . 4 72 תיאור מלבני נוסף של מערכת המבוקרת על-ידי בקר מתוכנת בחלוקה תפקודית 84  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית