ז . חילוק עשרוני בעשרוני בעזרת תרגיל חילוק של עשרוני בשלם הגדלת מספר עשרוני פי 1000 , 100 , 10 1 מצאו בעזרת תרגיל כפל : מצאו בעזרת תרגיל כפל מספר גדול פי 10 מ . 1 . 2– 1 . 2 * 0 = 12 א | מספר גדול פי 10 מ 0 . 5– ב | מספר גדול פי 100 מ 0 . 2– ג מספר גדול פי 100 מ 3 . 6– ד | מספר גדול פי 100 מ 1 . 5– ה | מספר גדול פי 1 , 000 מ 0 . 7– ו | מספר גדול פי 100 מ 0 . 7– ז | מספר גדול פי 10 מ 0 . 7– ח | מספר גדול פי 1 , 000 מ 1 . 05–  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית