המדינה מתמודדת עם קליטת העולים מאתיופיה לנוכח הקשיים המיוחדים של עולי אתיופיה , נקטה מדינת ישראל מדיניות של העדפה מתקנת - המדינה העניקה להם יחס מיוחד כדי לצמצם את הפער ביניהם לבין שאר האוכלוסייה . לעולים מאתיופיה ניתן סל קליטה למשך שנתיים , ולא רק למשך שנה אחת כמו ליתר העולים , ומשך הלימודים שלהם באולפנים ללימוד עברית הוכפל ל10- חודשים במקום 5 חודשים . כמו כן הופעלו תכניות ויוזמות רבות , הן מטעם הממשלה הן מטעם ארגונים שונים כדי לסייע לעולים מאתיופיה להיקלט בחברה הישראלית . בתחום החינוך התקבלה בשנות ה80- החלטה , שבשנה הראשונה לעלייתם ילמדו כל ילדי העולים מאתיופיה במסגרות החינוך הממלכתי-דתי שהתאימו יותר לאורח חייהם . אולם בעקבות ההחלטה נוצר ריכוז גדול של תלמידים אתיופים במעט בתי ספר , והדבר עורר התנגדויות של הרשויות , של בתי הספר ושל ההורים . באמצע שנות ה90- הוחלט להשתדל להפנות תלמידים אתיופים גם לבתי ספר ממלכתיים-כלליים ופחות לפנימיות ולבתי ספר ממלכתיים-דתיים . אולם מדיניות הפיזור של התלמידים האתיופים לא תמיד י ּ ff ְ מה . כדי להתמודד עם בעיות אלה הוקמו מסגרות לשיתוף פעולה ולהגברת מעורב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית