לחזרה ולדיון . 1 מבצע מּוסקטיר - מבצע קדׁש - הוא פרי של שיתוף פעולה בין בריטניה , צרפת וישראל . א . מה היו הגורמים שהובילו את שלוש המדינות הללו למלחמה משותפת נגד מצרים ב ? 1956- ב . כיצד תוכלו להסביר את תגובתן הדומה של ארצות הברית ושל ברית המועצות למלחמה זו ? ג . כישלונה הצבאי של מצרים במבצע קדׁש הפך להישג פוליטי . כיצד ? ד . כיצד השפיע מבצע קדש על מדינת ישראל ? . 2 החוקר משה גת טוען כי הסכסוך בשאלת מי הירדן החריף ב1963- וערער את היציבות היחסית שאזור המזרח התיכון נהנה ממנה - מאז סיום מבצע קדש . א . מהו הסכסוך בשאלת ניצול מי הירדן ? ומה הייתה עמדת המעצמות בסכסוך זה ? ב . מה העיד על החרפת הסכסוך בשאלת מי הירדן ? ג . האם נכון לטעון כי שאלת ניצול מי הירדן הוכיחה את חולשת מדינות ערב ? הסבירו . . 3 עד סוף שנות ה60- התנהלו שלוש מלחמות בין ישראל לשכנותיה : מבצע קדש , מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה . א . השוו בין הסיבות שהובילו למלחמות ובין תוצאותיהן . מה הן מסקנותיכם ? ב . האם המלחמות בין ישראל לשכנותיה היו "מלחמות בֵררה" או "מלחמות אין-בֵררה ? " נמקו . . 4 ההיסטוריון שמעון שמיר כותב : "ביסודו ש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית