נאצר עורך רפורמות במדינה בשלטון " הקצינים החופשיים , " ואחר כך בשלטון נאצר , נערכו במצרים ֵ רפֹורמֹות בתחומי חיים שונים . דוגמאות : א . רפורמה אגָרִרית ) רפורמה בתחום החקלאות ( - כ 60 % - מתושבי מצרים עסקו בחקלאות , אולם מרביתם היו פועלים שכירים או אריסים ולא בעלי האדמות . רוב אדמות מצרים היו בב ַ ע ֲ לּות קבוצה קטנה של משפחות עשירות . בשנת 1952 החלה רפורמה אגררית במצרים , והחוק קבע את גודל הקרקע שהותר ליחיד ולבני משפחתו להחזיק . עודפי הקרקעות נמסרו לחסרי קרקע או לבעלי חלקות אדמה קטנות לזמן מסוים . נקבע כי בעלי הקרקעות יפוצו על אובדן אדמותיהם באגרות חוב של הממשלה , שמועד ּ פִי ְ רמֹונן יהיה 30 שנה לאחר תחילת הרפורמה . במסגרת הרפורמה גם נקבע כי יוגדל חלק היבול שיימסר לאריסים בתמורה לעבודתם , והותר לפועלים החקלאים להקים ארגונים שיפעלו למען זכויותיהם . הרפורמה האגררית החלישה את הנכבדים שישבו בעיר והיו בבעלותם חלקות אדמה גדולות . אלה היו הנכבדים שעליהם נשען השלטון המלוכני שקדם למהפכת הקצינים . קרקעות המלך פ ַ ארּוק הוחרמו וחולקו . בשנות ה60- תוקנה הרפורמה האגררית , וכתוצאה מכך , חלקות האדמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית