האו"ם מחליט על הקמת שתי מדינות עוד בטרם הובאו המלצות ועדת אונסקו"פ לדיון בעצ ֲ ֶ ֶרת הכללית של האו"ם , מינתה העצרת ועדת מ ff נה שהוטל עליה לנסח את החלטות ועדת אונסקו"פ ולהגישן לעצרת הכללית של האו"ם . הייתה זו ועדת אד-הֹוק , ועדה מיוחדת שהוקמה לטפל בנושא זה , להבדיל מן הוועדות הקבועות של עצרת האו"ם . חברי ועדת המׁשנה ְ דנו בנושאים כמו : מועד סיום המנדט , ניהול ארץ ישראל בתקופת המעבר , שאלת הגבולות של שתי המדינות . בעיקר התנהל מאבק על אזור הנגב הדרומי . האמריקנים הציעו שהנגב הדרומי יימסר למדינה הערבית . המניע לדרישת האמריקנים היה רצונם למנוע מצב , שבו תפריד המדינה היהודית בין מצרים לעב ֵ ֶ ר הירדן . כך ביקשו האמריקנים לאפ ְ ׁש ֵ ר קיום קשר בין הבסיסים הבריטיים הנמצאים במצרים לבין אלה שבעב ֵ ֶ ר הירדן . אולם , בהשפעת מפגש של ויצמן עם טרומן ובהשפעת הלחץ של יהודי ארצות הברית ובעיקר לאחר שנודע כי ברית המועצות שוללת את מסירת הנגב לידי הערבים - מכיוון שחששה כי ישמש את הצבא הבריטי - הבין הממשל האמריקני כי לא ישיג רוב להצעה והסיר אותה . ההכנות של המשלחת הציונית היהודית להצבעה על המלצות ועדת אונס...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית