מדיניות הלי ְ י ּ ֹור משפיעה על גורל העקורים היהודים למדיניות ממשלת הלייבור בעניין ארץ ישראל הייתה משמעות מיוחדת בנוגע ליהודים העקורים . בתום המלחמה , בשעה שמיליוני עקורים בני עמים אחרים שבו לבתיהם , לרוב העקורים היהודים לא היה לאן לחזור ולאן ללכת . מעטים מהם ׁשָ בּו לזמן קצר לע ֲ יירֹות , לכפרים ולערים שבהם חיו , בעיקר בתקווה לפגוש את יקיריהם או להשיג מידע על גורלם . בדרך כלל גילו הניצולים כי רכושם נשדד , בתיהם נתפסו על ידי אחרים או שנהרסו בגלל המלחמה , ולא פעם נתקלו גם בגילויי אנטישמיות . מרבית הניצולים האלה ביקשו להגר מן המקומות שבהם נרצחו יקיריהם ול שָ קם ַ את חייהם בארצות אחרות . בייחוד ביקשו רבים מהם לעלות לארץ ישראל , אך עלייה לארץ ישראל לא הייתה אפשרית בגלל המדיניות הבריטית . יעדי הגירה למדינות מערביות , ובעיקר לארצות הברית , לא היו פתוחים - בשל חוקי ההגירה במדינות אלה . אולם מכיוון שלא מצאו להם ארץ מקלט הוגדרו הניצולים"עקּוִרים" ונאלצו לחיות במחנות עקורים שנוהלו בידי בעלֹות הברית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית