ישראל . קבוצה ראשונה של 251 חברי האצ"ל ולח"י נשלחה למאסר באִריתֵריאה ובקניה שבאפריקה בנובמבר , 1944 ובעקבותיה הוגלו לשם חברי מחתרת נוספים . שיטת ענישה זו הדגישה את החּומרה שבה התייחסו הבריטים לפעולות המחתרות , ואת הפחד והחשש שלהם ממעשיהן . תעודה קריאת מנחם בגין , מפקד האצ"ל , למרד בבריטים , 1 בפברואר 1944 אל העם העברי בציון ! אנו עומדים בשלב הסופי של מלחמת עולם זו . כיום עושה כל עם ועם את חשבונו הלאומי : מה הם ניצחונותיו ומה הן אבידותיו . באיזו דרך עליו ללכת כדי להשיג את מטרתו ולמלא את ייעודו ? מי הם ידידיו ומי הם אויביו ? [ ... ] שפת העובדות היא פשוטה ואיומה כאחת . הפסדנו במשך ארבע שנות המלחמה מיליונים של טֹובי עמנו . מיליונים אחרים עומדים בפני סכנת השמדה . וארץ ישראל סגורה ומסוגרת , כי שולט בה שלטון בריטי , המגשים את " הספר הלבן" וחותר לחיסול התקווה האחרונה של עמנו . [ ... ] אין עוד שביתת נשק בין העם והנוער העברי לבין ה ָ א ַ ְדמ ִ ינ ִ יס ְ ט ְ ַרצ ְ יה הבריטית בארץ ישראל , המסגירה את א ַ ח ֵ ינּו בידי היטלר . מלחמה לעם ישראל בשלטון הזה : מלחמה עד הסוף . וזו דרישתנו : השלטון על ארץ ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית