ההשתתפות במאמץ המלחמתי מחזקת את היישוב ההתגייסות לעזרת בריטניה בשנות המלחמה ביטאה את רצון היישוב להשתתף ּב ְ מיגּור גרמניה הנאצית וכן להשיג תמורה מדינית לאחר המלחמה - ביטול " הספר הלבן" וחידוש העלייה וההתיישבות . האינטרס של היישוב התחזק במהלך שנות המלחמה כי רבים מּב ְ ני היישוב עלו מארצות אירופה וביקשו להושיט עזרה בכל דרך למשפחותיהם ואולי אף להצילן . השתתפות היישוב במאמץ המלחמתי סייעה ליישוב בכמה היבטים - צבאי , כלכלי ומדיני : א . היבט צבאי - השתתפות היישוב במלחמה העניקה הכ ׁשְ ָרה צבאית ללוחמים . הכשרה מע ֵ ין זאת לא הייתה אפשרית ּב ִ תנאי הפעילות של המחתרות . לאחר המלחמה סייעו חיילי הבריגדה בארגון " הבריחה" של ניצולי השואה וההעפלה , וכן באיסוף נשק באירופה עבור ה"הגנה . " שירות החיילים היהודים בצבא הבריטי כיחידים , ושירותם במסגרת הבריגדה - האימונים שעברו והניסיון שרכשו - סייעו במלחמת העצמאות ובבניית כוחו של " צבא הגנה לישראל . " גם שיתוף הפעולה עם הבריטים - במסגרת הפלמ"ח , באימונים ובהתנסות בפעולות מודיעין כלוחמי קֹומנדֹו , כחבלנים , כמאתֵרי מידע - היה לנכס שסייע ליישוב במאבקו לעצמאות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית