חטיבה יהודית לוחמת מוקמת בצבא הבריטי באוגוסט , 1944 כחמש שנים לאחר פרוץ המלחמה , כאשר היה ברור כי המלחמה מתקרבת אל סיומה , החליטה ממשלת בריטניה על הקמת הּבִריגדה היהודית , חטיבה יהודית לוחמת ) חי"ל ( במסגרת הצבא הבריטי . אף שההחלטה התקבלה באיחור , הייתה חשיבותה הלאומית רבה . 5 , 500 לוחמי הבריגדה לחמו תחת דגל לאומי . הבריגדה ביטאה את השתתפות העם היהודי במלחמה באויב הנאצי . חיילי הבריגדה התארגנו במהירות במצרים , ומשם יצאו לצפון איטליה , שם נערכו קרבות במרס-אפריל , 1945 אך השתתפותם של חיילי הבריגדה בלחימה הייתה מועטה . מפגש מרגש במיוחד התקיים בין חיילי הבריגדה לבין היהודים הניצולים באירופה . חיילי הבריגדה הזדעזעו למראה הניצולים וִ למׁש ְ מע עדויותיהם , והניצולים שאבו עידוד וכוח מן החיילים מארץ ישראל . חיילי הבריגדה היו מעין "גשר חי" בין היישוב לבין הניצולים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית