הוועד הלאומי מקים קרן למימון פעולות ה"הגנה" אחד הביטויים להפיכתה של ה"הגנה" לארגון ּכלל-יי ׁ ּוב ִ י היה הקמת הקרן " ּכֹופר היישוב" בספטמבר . 1938 הקרן הוקמה על ידי הוועד הלאומי . הייתה זו קרן ּכלל-ארצית והיא נועדה לממן את פעולות הביטחון מטעם ה"הגנה" על ידי גיוס כספים מן היישוב . בהנהלת " כופר היישוב" השתתפו נציגים של כל הזרמים , חוץ מן הֵרביזיוניסטים . גיוס הכספים נעשה באמצעות הטלת מס עקיף - מס על כל קנייה של שירותים ומוצרים . הקרן הצליחה בפעולתה ובכך הוכיחה את סמכותם של המוסדות הלאומיים , ואת יכולתם לרתום את היישוב למילוי משימות לאומיות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית