הערבים מעלים תביעות לאומיות ב20- השנים שבין שתי מלחמות העולם התנהלו מאבקים אלימים בין יהודים לערבים בפלשתינה ( א"י , ( ועוצבו הטיעונים של הערבים נגד הבית הלאומי . בשנים 1920-1918 ָרו ְ וחה בקרב ערביי ארץ ישראל תפיסה שראתה בארץ ישראל חלק מסוריה הגדולה , והם כינו אותה - סוריה הדרומית . התמיכה בגישה זו הגיעה לשיאה בראשית שנת 1920 עם המלכתו של פ ַ ייצ ַ ל , בן ה ׁשַ ִריף חסיין ממכה , למלך סוריה . פייצל גורש מדמשק על ידי צרפת לאחר שזו החלה לשלוט בסוריה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית