הפועלים מקימים את "גדוד העבודה" בכנס זיכרון ליוסף טרּומּפ ֶ לדֹור , שערכו חניכיו מתנועת " החלוץ , " הוקם בקיץ 1920 " גדוד העבודה וההגנה על שם יוסף טרומפלדור . " מטע ֲ מי חׁשאיּות ָ ומחשש מן השלטון הבריטי , הושמטה בדרך כלל המילה " ההגנה" מׁש ֵ ם הגדוד והוא ּ ּונה בקיצור - " גדוד העבודה . " המייסדים היו פועלים מעולי העלייה השלישית , שעסקו בסלילת כבישים והתגוררו במחנות אוהלים . מחנות האוהלים היו זמניים , והם הועברו ממקום למקום לפי התקדמות סלילת הכביש . הפועלים במחנות העבודה חיו בתנאי מחסור קשים , וחיי השיתוף עזרו להם להתמודד עם הקשיים . ל"גדוד העבודה" הייתה מטרה כפולה : מטרה לאומית - בניין הארץ ; ומטרה חברתית-מעמדית - הקמת קֹומּונה כללית , קיבוץ גדול של כל העובדים העבריים בעיר ובכפר , שתהיה בו ק ּ ּפה ָ משותפת והוא יתבסס על עקרונות של שוויון וצדק . חודשים ספורים אחרי הקמת " גדוד העבודה" הגיע מספר החברים בו ל600- איש . הם היו מאורגנים בקבוצות , וכל קבוצה נקראה פלוגה . מושגים צבאיים כמו " פלוגה" או " גדוד" נשאבו מן המהפכה ברוסיה . חברי הגדוד הושפעו מרעיונות המהפכה ה ּ ֹולׁש ֵ ב ִ יקית שהתחו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית