הסוכנות - מוסד מייצג של העם היהודי כולו גוף מיוחד , שעסק בענייני ארץ ישראל , היה הסוכנות היהודית המורחבת שהוקמה ב . 1929- בסוכנות היהודית ישבו בצד הנציגים הציונים גם יהודים לא ציונים . השתתפותם של הלא ציונים התאפשרה מתוך התפיסה , שהקמת הבית הלאומי היא עניינו של העם היהודי כולו , ולפיכך גם יהודים שאינם ציונים זכאים להשתתף בהקמתו . נקבע כי נשיא ההסתדרות הציונית יתמנה לנשיא הסוכנות היהודית , וכך התמנה חיים ויצמן לנשיא הסוכנות היהודית עם הקמתה . מעמדה של הסוכנות הוכר כבר ּב ִ כתב המנדט ( תעודה בעמ' , 11 סעיף , ( 4 ולמעשה הייתה זהות בין הסוכנות היהודית לבין ההסתדרות הציונית . הנהלת הסוכנות היהודית ניהלה את המשא ומתן המדיני עם ממשלת בריטניה ועם הפקידּות הבריטית בארץ ישראל וכן עסקה בארגון העלייה , ההתיישבות החקלאית ובפיתוח הכלכלי של היישוב . לביצוע פעולות אלה הסתייעה הסוכנות בכספי קרן היסוד וקרן קיימת לישראל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית