ממשלת המנדט מכירה במוסדות הנבחרים של היישוב המוסדות הנבחרים ייצגו את היישוב היהודי בארץ ישראל לפני הממשל הבריטי במשך כל תקופת המנדט . ממשלת המנדט הכירה בהם והגדירה את סמכויותיהם ואת מעמדם ב1928- בתקנות המכונות תקנות כנסת ישראל . " כנסת ישראל" - היה השם הרשמי של היישוב היהודי המאורגן בארץ ישראל בתקופת המנדט . תקנות כנסת ישראל אושרו בידי לורד ּפלּומר , הנציב העליון השני ( עמ' , ( 13 לאחר משא ומתן ארוך שהתנהל בין נציגי היישוב לבין נציגי הממשל המנדטורי . לכנסת ישראל השתייכו כל היהודים – גברים ונשים מגיל 18 ואילך . אישור תקנות כנסת ישראל היה הישג פוליטי ליישוב , אבל בו בזמן עוררו תקנות אלה קשיים . דוגמאות : א . ההשתייכות לכנסת ישראל - התקנות לא חייבו את יהודי ארץ ישראל להצטרף לכנסת ישראל , להשתתף בבחירות למוסדותיה ולמלא את הוראותיה . ההשתייכות לכנסת ישראל הייתה רשות בלבד ( השתתפות וֹולּונטִרית , ( וכל יחיד / ה או קבוצה יכלו להצטרף אליה או לפרוש ממנה . כנסת ישראל לא קיבלה את הזכות להיות המייצגת של כל היהודים בארץ ישראל לפני השלטון הבריטי . כל יחיד / ה או קבוצה מקרב היהודים בארץ ישראל יכלו לפ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית