ממשלת בריטניה ממנה נציב עליון בראש הממשל האזרחי הבריטי בארץ ישראל עמד נציב עליון . הנציב העליון מּונה על ידי ממשלת בריטניה והיו לו סמכויות רחבות : א . בתוקף תפקידו כמפקד העליון של הצבא והמשטרה היה הנציב העליון ממונה על הצבא הבריטי ועל המשטרה הבריטית , והיה אחראי לביטחון האוכלוסייה . ב . בתפקידו כראש הרשות המחוקקת פרסם הנציב העליון פקודות וצווים , והיה אחראי למינוי שופטים . ג . בתפקידו כראש הרשות המבצעת היה הנציב העליון אחראי לענייני התושבים - אישור רשיונות עלייה , רכישת קרקעות , ענייני בריאות , חינוך וכדומה . הנציב העליון דיו ֵ וח ללונדון ּבקב ִ ִ יעּות על האירועים בארץ ישראל . את דיווחיו הגיש למשרד המושבות של ממשלת בריטניה ולפרלמנט הבריטי . אחת לשנה היה על הנציב העליון להגיש דּוח לוועדת המנדטים של חב ֶ ר הלאומים . הנציב העליון הראשון בארץ ישראל בשנים , 1925-1920 היה הְרּבְרט סמּואל , מדינאי בריטי-יהודי שתמך בהצהרת בלפור ונודע באהדתו לציונות . היישוב היהודי כינה אותו " הנציב הראשון ליהודה" וקיבל את פניו בע ֲ צ ָ רֹות חגיגיות ; ואילו הערבים קיבלו אותו בהפגנות מחאה ובתהלוכות אב ֶ ל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית