בניין הבית הלאומי ( 1945-1918 ) בניין הבית הלאומי בשנים 1945-1918 התאפיין בהתפתחות מוסדות כנסת ישראל , בבניית חברה בעלת מודעּות פוליטית גבוהה , בהתיישבות בעיר ובכפר ובפיתוח חיי תרבות . בצד אלה הלכו והתפתחו כוחות המגן של היישוב גם באופן לגאלי גם באופן בלתי לגאלי . התפתחות היישוב לּוותה ְ בהתגברות המתח בין המיעוט היהודי לבין הרוב הערבי . ליהודים ולערבים היו ציפיות מנוגדות מממשלת המנדט . לכן התפתחה בין הבריטים , היהודים והערבים מערכת יחסים רגישה ושבירה . מטרות לימוד היחידה להכיר את תרומת המנדט הבריטי לפיתוח פלשתינה ( א"י . ( לבחון את המערכת הפוליטית , הכלכלית והחברתית שהתפתחה ביישוב בתקופת הבית הלאומי , ואת דפוסי פעולתה . להיחשף לבעיות שהתעוררו במערכת היחסים בפלשתינה ( א"י ) בין הבריטים , היהודים והערבים . לבחון את השינויים שחלו בהתמודדות היישוב עם בעיות הביטחון , ולהעריך את משמעותם . להבין את דרכי הפעולה של היישוב בימי מלחמת העולם השנייה - את יעדיהן ואת הישגיהן . להכיר חומרים היסטוריים מילוליים וחזותיים - תעודות , קטעי מחקר , תמונות , מפות , וציר זמן - הקשורים לנושא , ולהעריך את המידע שא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית