תוכן העניינים פתח דבר 7 ..................................................................... יחידה 1 בניין הבית הלאומי 69-8 ............ ( 1945-1918 ) פתיחה וציר זמן 9-8 ............................................................... פרק א : בשלטון המנדט הבריטי 10 ......................... מנדט בריטי בארץ ישראל 10 ................................................... מעמד מדיני מסוג חדש לאזורים במזרח התיכון 10 ............................... בארץ ישראל מתחיל שלטון המנדט הבריטי 10 ..................................... מבזק 12 ............................................................................... תרומת השלטון המנדטורי לפיתוח ארץ ישראל 12 ....................... ממשלת בריטניה ממנה נציב עליון 12 ..................................................... מוקמת י ׁ ּות מדינית חדשה - פלשתינה ( א"י ) 13 .................................. הנציבים פועלים לפיתוח פלשתינה ( א"י ) 15 ........................................... מבזק 18 .................................................................  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית