מקורות וזכויות אנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בתמונות , במסמכים , בקטעים ובשירים . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their . materials in this book תמונות רישום התמונות נעשה על-פי סדר הופעתן בספר . על העטיפה - שמואל בק , סימן של זהות Pucker Gallery , Boston . ) BK 1190 ( . 2008 , ) Signal of Identity ( יחידה – 1 מיעוטים לאומיים בין שתי מלחמות העולם ) 1939-1918 ( עמ ' 9 ועמ ' 66 -ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב . באדיבות דוד פתל , תל אביב ? עמ ' ? CREATIVE akg-images / ASAP - 13 עמ ' - 23 ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב . באדיבות י . דוכין , לודז ' ? עמ ' . YIVO Research institute for Jewish – 25 תצלום באדיבות בית התפוצות , ארכיון התצלומים , תל אביב ? עמ ' 26 -ארכיון התצלומים יד ושם ? עמ ' 30 למעלה -ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב . באדיבות אייזיק באום , צרפת ? עמ ' 30 למטה - ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב ? עמ ' 32 -אוסף יק " א , תל אביב . תצלום באדיבות בית התפוצות , ארכיון התצל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית