חיי היהודים בגטאות הנאצים מרכזים את היהודים בגטאות ריכוז היהודים בערים המרכזיות בפולין , בהתאם לפקודת היידריך , היה הבסיס להקמת הגטאות . הגטאות נועדו לבודד את היהודים מן הסביבה שבתוכה חיו - ּולנׁש ְ לם מרכושם . על פי פקודת היידריך , הותר ליהודים המגורשים מבתיהם אל אזורי הריכוז לקחת ע ִ מם את רכושם . ואולם בפועל יכלו המגורשים לקחת רכוש מועט בלבד . הרכוש שהשאירו מאחור הוחרם ונשדד . תהליך הקמת הגטאות היה ממושך , ומרביתם הוקמו בשנים . 1941-1940 הגטו הראשון הוקם בעיר ּפיֹוטְרקּוב שבמרכז פולין באוקטובר , 1939 ובפברואר 1940 פורסמה הפקודה להקמת הגטו השני , גטו לֹודז , ' ששכן באזור שסופח לרייך הגרמני . גטו לודז' היה מ1- במאי 1940 לגטו סגור . גטו סגור היה גטו שתושביו , פרט לבודדים , לא הורשו לצאת ממנו . הגטו היה מוקף בחלקו גדרות עץ ובחלקו גדרות אבן , וכוחות גרמניים הופקדו על שמירתו . גם גטו ורשה , שהוקם בנובמבר , 1940 נעשה בסוף שנת 1941 גטו סגור והוקף בחומת לב ֵ נים בגובה של כשלושה מטרים . מימון בניית החומה הוטל על היהודים , ועל הגטו שמרו המשטרה הגרמנית והמשטרה הפולנית . עם זאת , יהודים רבים יצא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית